سندس Sondos

    سندس Sondos

    "افسانه رحیمیان" طراح لباس برند "سندس" که کمتر کسی است که در حوزه فعالیت داشته ب